6. třída

 
VI. třída
Plán na týden od 27. 1.  do 7. 2. 2020
  Různé: 
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J:  Přídavná jména -ský, -ští, -cký, -čtí

L: Intonační čtení

S: Odstraňování slohových nedostatků

Anglický jazyk U1B Birthdays

Měsíce, datum

 

Matematika  

Osová souměrnost – obtížnější úkoly

Dějepis Dějiny Egypta, Rozkvět Egypta, úpadek
Přírodopis
Zeměpis
Fyzika Skládání sil, rovnováha sil
Ostatní předměty Vv – na pondělí 27. 1. – 6 roliček od WC papíru