8. třída

 

VIII. třída
Plán na týden od 25.3. do 29.3. 2019
  Různé:
Služba na tento týden: Jaroslav Kumpan
Učivo
Český jazyk J: Složitější souvětí – rozbory
S: Dopis a jeho formy
L: 
Příběhy ze 2. sv. války
Anglický jazyk U4D Kids Future Arrangements

Revision

29.3. Unit 4 test

Německý jazyk Einheit 6
Matematika Operace s mnohočleny
Dějepis Rusko
Přírodopis Cévní soustava
Zeměpis  Silniční doprava, vodní doprava, letecká doprava
Fyzika Akustika – shrnutí učiva
Chemie Zákon zachování hmotnosti

Sestavování chem. rovnic (jednoduché typy)

Ostatní předměty  Ov – písemka 3 kapitoly zpět = naposledy probrané