8. třída

VIII. třída
Plán na týden od 27. 1. do 7. 2. 2020
  Různé: 
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J:  Slovesa – souhrn
S: Vlastní slohová práce – prvky napětí
L:
 K. H. Mácha – Máj
Anglický jazyk  U4 D Kids – Dylan´s plan

Everyday English, Unful expressions, Future

arrangements

Německý jazyk 5. lekce – slovní zásoba, cvičení, slovesa časování
Matematika Válec, mnohočleny – násobení
Dějepis Str. 58 – 63
Přírodopis
Zeměpis  Chemický průmysl, průmysl stavebních hmot, spotřební průmysl
Fyzika  Skupenské změny
Chemie  

Polokovy, kovy – úvod

Ostatní předměty Ov – Učení – smyslové úkoly