9. třída

IX. třída
Plán na týden od 18. 11. do 24. 11. 2019
  Různé:
 
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Zájmena a číslovky, pravopis předpon s-, z-, vz-
S: Úvaha
L: 
Český realismus – Karel Havlíček Borovský
Anglický jazyk Project 4 Introduction
Německý jazyk 3. lekce, cvičení, slovní zásoba
Matematika Lomené výrazy – násobení, dělení, složené lomené výrazy
Rovnice s lomenými výrazy
V pátek písemná práce (lomené výrazy)
Dějepis Fašismus v Itálii
Itálie mezi světovými válkami
Přírodopis Prvky, sulfidy
Zeměpis Lidská sídla
Fyzika Elektromagnetická indukce
Chemie Organická chemie – úvod
Anorganická chemie – souhrnné opakování (IX. tř.)
Ostatní předměty OV – aktuality: V. Vašková, D. Vodrážková