9. třída

IX. třída
Plán na 2 týdny od 25. 1. do 9. 2. 2020
  Různé:
V úterý se vybraní žáci zúčastní akce Chemická laboratoř (Hlinsko).
Ve středu 29. 1. profilový pořad Zimní legenda pohybového studia Sluníčko v Hlinsku.
Ve čtvrtek 30. 1. filmové představení (žáci přinesou 30 Kč).
Ve čtvrtek 30. 1. předávání výpisů z vysvědčení, vyučování končí v 11:55 hodin.
V pátek 31. 1. jsou pololetní prázdniny.
Služba na tento týden:
Učivo
Český jazyk J: Vedlejší věta vložená, interpunkce v souvětí, mluvnický zápor
S: Přednáška, diskuse
L: 
Dekadence – O. Wilde
Anglický jazyk U1C Clothes
Vocabulary, The story of Jeans. Too/enough
Německý jazyk Způsobová slovesa
4. lekce dokončení, 5. lekce slovní zásoba
Matematika Jehlan – slovní úlohy
Soustava dvou lineárních rovnic
V pondělí 3. 2. písemná práce – jehlan
Dějepis Politické a ústavní změny, rozbití Československa
Domácí úkol Kultura a věda mezi válkami
Přírodopis
Zeměpis Rybolov, lesní hospodářství
Fyzika Transformátor, přenos elektrické energie
Chemie Karbonylové sloučeniny
Zkoušení – halogenderiváty uhlovodíků
Ostatní předměty OV – oba pracovní sešity

 

 

 

 

  

 Další zdroj k procvičování úloh z  matematiky, včetně přípravy na přijímací řízení:

9. ročník