Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách na SŠ je:

– negativní test a

– žádné příznaky onemocnění COVID-19

 

Pro přijímací zkoušky na střední školy je nutné doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

 

 

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají.

Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.

 

 

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo od ní více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku testu, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů.

 

 

Testování 9. třídy u nás v ZŠ:

 

Úterní skupina = Kameničtí – pátek 30. 4. 2021 od 11:30 hod.

Čtvrteční skupina = dojíždějící – čtvrtek 29. 4. 2021 před začátkem konzultací

 

Pozitivní výsledek testu pro účely přijímacích zkoušek:

  • V případě, že bude mít uchazeč pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.
  • Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku preventivního testu provedeného ve škole poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, který stanoví další postup.
  • Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

 

Další informace:

 

  • Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.
  • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.