Plán na týden 1. 6. – 6. 6. 2020

 
Plán na 12. týden – 6. třída od 1. 6. do 6. 6. 2020
  Různé: Vážení rodiče v odkazu naleznete potřebné informace k dobrovolnému návratu žáků 2. stupně zpět do školy. Pokud se rozhodnete, že Vaše dítě pošlete do školy, prosím zašlete tuto informaci na email svému třídnímu učiteli nejpozději do úterý 2. 6. 2020.

melounovar@zstk.cz

2. stupeň do škol

Učivo
Český jazyk Procvičujeme mluvnické významy sloves

Urči: osobu, číslo, způsob, čas

a/ nebojím se

b/ skoč

c/ budeme soutěžit

d/ vylezli jste

Str. 59    Podmiňovací způsob přítomný a minulý

Přečti si pozorně text v hnědém rámečku ! ! !

Podle daného vzoru doplň zbývající  tvary / číslo jednotné i číslo množné / :

  1. volal bych             1. …………..

2. ………….               2. volali byste

3. ………….               3. ……………

 

1………………            1. byli bychom četli

2.byl bys četl              2. …………………..

3. ……………..          3. ………………….

Matematika Pracujeme s desetinnými čísly

STR. 109, cv. 8 a/ b/ c/   Vypočítej podíl a výsledek zaokrouhli na desetiny.  Kontrola: učebnice

Jedna slovní úloha

STR. 109, cv. 11     Kontrola:  5,25m   ANO   NE

Úloha se závorkami. Nezapomeň, že v závorce počítáme nejdříve.

STR. 109, cv. 12 a/ c/ e/       JEN 1. sloupeček!

Kontrola:  kalkulačka

Anglický jazyk KOR 12

 

Ve středu 3. 6. od 10:40 – 11:30 schůzka v Teams – angličtina

 

Unit 2D – The story of Chicken Licken

Osobní zájmena v jiném než prvním pádě.

Pokud osobní zájmeno plní funkci podmětu, je tedy v 1. pádě a v angličtině je na začátku věty – známé tvary I, you, he, she, it, we, you, they.

Pokud osobní zájmeno plní funkci předmětu, je tedy v jiném než 1. pádě a v angličtině je za významovým slovesem – používáme tvary me, you, him, her, it, us, you, them.

 

  • Opiš si zápis OSOBNÍ ZÁJMENA V PODMĚTNÉM A PŘEDMĚTNÉM PÁDĚ do velkého sešitu a všechna zájmena se nauč zpaměti. Popros někoho z rodiny, ať Tě zkouší.
  • Pod zápis vypracuj cvičení učebnice 27/4c. Vyber si správné zájmeno. Věty piš pod sebe. Vyznač barevně osobní zájmena.
  • 27/6 – do malého sešitu vymysli jiný závěr příběhu o kuřeti Licken. (Jednoduché věty, bez překladače!, podle vzorečků přítomných časů.
  • PS 20/3 – poslechové cvičení. Vyslechni si ukázku, co říká Terry. Vyber správnou větu ze dvou tučně vytištěných a tu zakroužkuj.
  • PS 21/4 – Zakroužkuj správné zájmeno. Na pomoc si vezmi tabulku ve velkém sešitě.

Úkoly mi zašli s označením KOR 12.

Přírodopis Přečti si text Hmyz s proměnou dokonalou v učebnici na straně 55-62.

Nalep si do sešitu tento zápis:

1.6. Hmyz s proměnou dokonalou 1 – zápis

Dějepis
Adoptivní císaři /2.století/
Panovník, ještě za svého života, si vybral svého nástupce- adoptoval ho a naučil ho vládnout.
Řím v té době byl na vrcholu slávy a moci.
Za císaře TRAJÁNA dosáhlo říms.impérium největší rozlohy.Traján budoval ochranná opevnění.Této ochranné linii se říkalo LIMÉS ROMANUS.
Hadrianus,nástupce Trajána, nechal vybudovat obranný val,jeho zbytky dosud  zachovány,
Nejvýznamnějším adoptivním císařem byl MARCUS AURELIUS, za jeho vlády říši napadali zvláště Germáni,Aurelius je zastavil,nebyl to jen voják ,ale i politik a filozof.Své spisy psal řecky.
Krize Říma za  principátu /3.stol./
Útoky Germánů se stupňovaly,vznikaly problémy nejen vojenské ,ale i hospodářské,Potřeba velké armády stála mnoho peněz,následovalo zvyšování daní,zeměděl.,nestačili vypěstovat tolik,aby se uživili a ještě odevzdali povinné dávky.Odcházeli z pozemků.
Lidé schovávali hodnotné mince,nebylo za co kupovat ani čím platit,v mincích byl velký obsah drahých kovů.Byli nuceni přejít k naturální směně : výrobek za výrobek.
Obchod i řemeslná výroba klesala.Lidé si vyráběli doma. Velmi časté střídání císařů,většinou vojenských,starali se pouze o armádu.
Děkuji všem,kteří mi poslali výsledky své práce. Potěšilo mě to,ale není to povinnost,vím ,že máte hodně práce s hlavními předměty.Myslím na vás,mějte se hezky.Vaše jk
Fyzika Tento týden budeme počítat příklady na pohyb tělesa.

A) Napiš si nadpis kapitolky Výpočet dráhy pohybu.

B) Vypracuj 1. část pracovního listu – najdeš ho ve OneNote – Knihovna obsahu – použití knihovny (Fyzika 6. třída) – nalep si ho do sešitu.

C) V učebnici si ověř správnost svých závěrů (str. 37).

D) Vypočítej příklady z pracovního listu.

Úkoly mi pošli do konce týdne na e-mail.

Pokud budete mít zájem ve středu 3. 6. od 9:30 – 10:30 hodin o konzultaci přes Teamsnapište mi do úterý 2. 6. e-mail.

Pro jistotu je i zde pracovní list:

12_dráha

Zeměpis Objevování a kolonizace Afriky. Obyvatelstvo Afriky – učebnice str. 136 – 139

  • Přečíst články v učebnici.
  • Zapsat shrnutí ze stran 136 a 139.

Děkuji Rosťovi, Matymu a Danovi za vypracované pracovní listy. Ostatní je neposlali.  Proč?

28.5.2020 vložil zstk