Plán na týden 8. 6. – 12. 6. 2020

 
Plán na 13. týden – 6. třída od 8. 6. do 12. 6. 2020
  Různé: 
Učivo
Český jazyk  

 

Matematika
Anglický jazyk KOR 13

 • PS 4/4
 • PS 8/3 – otázky jsou v předchozím cvičení (PS 8/2)
 • Doplnit všechna nevyplněná cvičení v pracovním sešitě od strany 1 až do strany 21
 • Hra Žáby – přehraj si hru žáby, kterou jsi dostal mailem a všechny věty s doplněnými zájmeny opiš do malého sešitu.

 

Revision 2

 • Učebnice 30/1 – do malého sešitu – napiš věty v present continuous
 • Učebnice 30/2a, b – do malého sešitu napiš vždy otázku v present continuous a hned pod otázku vyber z béčka odpověď
 • PS 22/1 – Zakroužkuj správné slovo
 • PS 22/2 – najdi dalších 8 zvířat
 • PS 22/3 – očísluj zvířata podle pořadí, v jakém je uslyšíš

Přírodopis Přečti si text Hmyz s proměnou dokonalou v učebnici na straně 63-69.

Vyplň a nalep si do sešitu tento pracovní list:

8.6. Hmyz s proměnou dokonalou 2 – zadání

Vyplněný pracovní list vyfoť nebo oskenuj a pošli na mail novakovaj@zstk.cz nejpozději do 12.6.

Dějepis
Počátky křesťanství str.122
V době principátu,pol.1.stol.n.l. vzniklo nové náboženství /Starý zákon/ v Judeji/dnešní Palestina a Izrael/,bylo monoteistické /1 Bůh/,vyznavači byli Židé.Prvním hlasatelem Ježíš – nazýván KRISTUS , jeho stoupenci křesťané.Římské a řecké Bohy si lidé naklonili dary,křesťané vyžadovali od věřících  určité chování,myšlení a cítění.
Základní pokyny tvořilo DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ……
Prostým lidem myšlenka rovnosti a krásný posmrtný život dodávala sílu.
DOMINÁT
Diocleciánus nastolil svou neomezenou vládu.Vystupoval jako pán vůči svým poddaným,tento způsob vlády je nazýván dominát.
Zavedl :  maximální ceny a mzdy
                 daňové reformy
                  razil zlaté a stříbrné mince
                 na zpustlých polích usazoval barbary
                 synové kolónů zase kolóny
                 dědičná vojens.služba
                 pronásledoval křesťany
Do vlády si zvolil spolucísaře.
CONSTANTINUS  – str.126
nástupce Dioclec.r-306 n.l.
Sídlil v Byzanci  u úžiny Bospor.Založil zde město Konstantinopolis,
kolón musel být kolónem,řemeslník řemeslníkem / dědičné/
Říši naopak nábožensky spojil a tím si upevnil moc.
R.313 ediktem  /vyhláškou/ milánským zrovnoprávnil náboženství,r.380 prohlásil jako jediným náboženstvím křesťanství.
Rozpad a zánik Říše římské str.126
Posledním císařem THEODOSIUS – po smrti říše rozdělena mezi 2 syny :
– západořímská zanikla v r. 476  sídlem RAVENNA
-východořímská /až do r.1453 BYZANC/  sídlem Konstantinopolis
STĚHOVÁNÍ národů
Velké posuny ve 4. a 5. století
Velký podíl asijských kočovníků Hunů,Germánů /Ostrogóti,Visigóti,Vandalové/.Hunové zničili říše Ostrog a Visig./na dnešní Ukrajině/.Ti se usadili v Panonii /dnešní Maďarsko/. Visigóti napadli a vyplenili Řím v r. 410.
Huny vedl ATILLA zvaný Bič boží,v r.451 na Katalánských polích /dnešní Francie/ byl Atilla poražen.Do Británie se  dostaly kmeny Anglů a Sasů – proto název ANGLIE.
Přepošli úkol: ke str.130 – 135
1.Vypiš jména některých Bohů a co znamenali………………………….?
2.Který jazyk byl jazykem Římanů?………………..podle toho písmo…………………….
3.Soukromé školy , vypiš předměty………………….…….
4.Které stavební prvky převzali od Etrusků ?………………………..
5.Které sochaře obdivovali Římané?…………………..….
Kluci je to 1.úkol, který máte přeposlat, tak jsem na vás zvědavá!!!!!!!!!!!!!!!
Třeba se ve škole uvidíme.JK
Fyzika Tento týden se ještě budeme věnovat tématu Pohyb.

Do středy si přečti kapitolu Měření rychlosti a udělej si zápisky:

– nadpis,

– vypiš názvy přístrojů, pomocí kterých měříme rychlost,

– vyber si jeden z přístrojů a popiš, jak pracuje.

 

Kdo půjde do školy, zápisky mi ukáže ve středu ve škole.

Kdo do školy nepůjde, vypracuje také úkoly z pracovního listu –  zápisky, pracovní listy a vysvětlení, co znamená tajenka z křížovky mi pošle e-mailem.

14_rychlost

14_křížovka

Zeměpis KOR 13

Severní arabská Afrika – str. 140 – 141

 • Přečíst článek
 • Zapsat shrnutí ze strany 141

Tropická Afrika – str. 141 – 142

 • Přečíst článek
 • Zapsat shrnutí ze strany 142
7.6.2020 vložil zstk