Mgr. Jana Nováková
novakovaj@zstk.cz

S čím se tedy na mne můžete obrátit?

Které problémy spadají do mé kompetence?

  • výchovné a výukové problémy žáků
  • spolupráce s institucemi, které se zabývají specializovanou péčí o mládež
  • spolupráce s třídními učiteli při podávání návrhů na vyšetření v pedagogicko‑psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru
  • spolupráce s třídními učiteli při zpracování Plánů pedagogické podpory a Individuálních plánů
  • poradenská činnost pro vycházející žáky (informace o středních školách, přijímacím řízení, vyplňování přihlášek, odvolání)
  • organizace zápisu žáků do první třídy

Kompletní náplň práce