Vážení rodiče,

v návaznosti na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhne pouze formální část zápisu.

V souladu s doporučením ministra školství, mládeže a tělovýchovy zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Informace pro rodiče k postupu při podávání žádosti a zápisového lístku k základnímu vzdělávání:

 1. Žádost o přijetí a zápisový lístek a souhlas se zpracováním osobních údajů, lze podat bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Toto podání lze učinit:

 • Prostřednictvím datové schránky (ID naší datové schránky qifma8k).
 • Emailem s elektronickým podpisem – nelze zaslat prostý email (žádosti prosím zasílejte na e-mail: zs.trhovakamenice@seznam.cz).
 • Poštou (na adresu školy Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice).

V tomto případě je třeba, aby byla Vaše žádost doručena do školy v období od 01. 04. do 21. 04. 2020 (nejpozději však v úterý 21. 04. 2020).

 1. Vyloučeno není ani osobní podání žádosti přímo ve škole.
 • Osobní podání je možné učinit pouze v úterý v čase od 13:00 do 16:00 hodin v prostorách školy.
 • Abychom předešli případnému hromadění osob na jednom místě, je nutné vždy u vstupu do školy volat na tel. číslo 773 450 111 a vyčkat příchodu zaměstnance.
 • Prosíme Vás, abyste tuto možnost využívali pouze v nezbytném případě.

 

Potřebné dokumenty:

Žádost o přijetí

Zápisový lístek

Informovaný souhlas

Žádost o odklad

 

 1. Potvrzení o přijetí požadované dokumentace školou a předání registračního čísla
 • Škola bezodkladně potvrdí zákonnému zástupci převzetí požadovaných formulářů na uvedený e-mail popř. mobil zákonného zástupce.
 • Zákonný zástupce s tímto potvrzením zároveň obdrží registrační číslo,
  pod kterým bude dítě v průběhu přijímacího procesu vedeno, a pod kterým bude i zveřejněn výsledek tohoto řízení.
 • Seznam přijatých žáků vyvěsím na webu školy a na úřední desce na hlavních vchodových dveřích od 13. do 31. května.
 • Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání jsou uložena v ředitelně školy a vydávají se pouze na základě žádosti zákonného zástupce.

 

 1. Žádost o odklad povinné školní docházky


    K žádosti o odklad doloží dvě povinné přílohy stanovené školským zákonem:

 • Kopii stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • Kopii posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení

Při žádosti o odklad mohou nastat dvě možnosti:

a) mám již k dispozici obě školským zákonem stanovené přílohy, kterými jsou doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa

 • Z webových stránek naší školy si stáhnete dokument „Žádost o odklad povinné školní docházky“.
 • Kompletně vyplněnou a Vámi podepsanou žádost obsahující pravdivé informace doručíte škole.
 • K žádosti zároveň nezapomenete připojit obě školským zákonem stanovené přílohy – tedy doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa.
  b) nemám k dispozici všechny školským zákonem stanovené přílohy
 • Z webových stránek naší školy si stáhnete dokument „Žádost o odklad povinné školní docházky“.
 • Kompletně vyplněnou a Vámi podepsanou žádost obsahující pravdivé informace doručíte škole.
 • Vzhledem k tomu, že nemáte k dispozici jednu (nebo obě) ze zákonem stanovených příloh – tedy doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa, musíte současně podat žádost o přijetí. Řízení o odkladu bude přerušeno a dojde k prodloužení lhůty na doložení doporučení z Pedagogicko – psychologické poradny.

 

 1. Další informace:
 • Dětem, kterým byl v loňském školním roce udělen odklad školní docházky, se nestávají automaticky žáky školy. Jsou povinni se znovu přihlásit k zápisu.
 • Pokud situace dovolí, plánujeme společné setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů se třídní učitelkou ještě tomto školním roce.
 • Pokud si není zákonný zástupce jistý, zda je jeho dítě zralé (tedy připravené nastoupit do ZŠ), může se seznámit s Desaterem pro rodiče dětí předškolního věku a posoudit stav sám. Velice objektivní informaci vzhledem k posouzení školní zralosti může rodič získat od učitelek MŠ, kterou dítě navštěvuje.