Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim

Kontakty na správce najdete na stránce Kontakt

Jaká je odpovědnost správce?

 • Jako správce škola jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy ve škole.
  Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a
  poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.
 • O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:Pan Václav Řehoř
  Email: vaclav.rehor@sms-sluzby.czTelefon: 770 600 789

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se
týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve škole a to zejména, pokud se nechcete
obrátit přímo nazástupce školy.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit,
případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech.
Odpovědný zavyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy ve škole (odborně řečeno – naše škola je zpracovává jako
správce), máte právo:

 • Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji
  čl.
  15 Obecného
  nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679
  , dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš
  požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké
  době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též
  odmítnout.
 • Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat
  jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom
  jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
 • Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu
  veřejné
  moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1
  písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
 • Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se
  k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu
  udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento
  souhlas
  kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu zs.trhovakamenice@seznam.cz zašlete
  zprávu,
  v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši
  adresu,
  uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
 • Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe
  kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás
  obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým
  podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do školy dostavíte osobně s průkazem
  totožnosti.
 • Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat
  stížnost
   k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale
  vždy
  vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda
  s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme?

Škola:

Velkou část údajů o žácích a jejich zákonných zástupcích zpracováváme, protože nám to přímo
ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (školský zákon, zákony o zdravotním a sociálním pojištění, vyhláška
o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky, vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a další). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, státní
občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, údaje o zdravotní
způsobilosti, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností,
telefonické spojení. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v naší škole/školce, údaje ze školní matriky
pravidelně předáváme Ministerstvu školství.

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich
zástupcích.
 Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a
dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. S těmito údaji
pracují určení zaměstnanci v naší škole/školce, případně je předáváme na žádost nebo z důvodu plnění zákonné
povinnosti ČSSZ,finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám.

Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například
pronájmů tělocvičny, zájmových kroužků, dále pro informování na webu o školních událostech a další. V kombinaci se
smlouvami zpracováváme také údaje potřebné pro školní stravování, školní výlety a zájezdy, školy v přírodě či
lyžařské kurzy a další podobné agendy. S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci v naší škole/školce, popř.
v případě akce pořádané školou je předáváme ubytovacímu zařízení, plavecké škole, cestovní agentuře apod.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a
skartačním řádem.

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.