Školská rada

Složení školské rady na období 2021 – 2024

Zákonnými zástupci žáků byl do školské rady zvolen: Jana Morávková

Z řad pedagogických pracovníků byl zvolen ostatními učiteli: Mgr. Petr Novák

Zřizovatele (městys Trhová Kamenice ) zastupuje: Ing. Lukáš Menc

Školská rada je zřizována podle § 167 školského zákona.

Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se jednání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Předseda je volen na prvním zasedání školské rady, o volbě rozhodne nadpoloviční většina všech členů.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda.

Podle § 168 školského zákona školská rada

a)  vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování,

b)  schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c)  schvaluje školní řád,

d)  schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

c)  podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

d)  projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

e)  projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

f)  podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy.

Zápis z jednání Školské rady 12. 10. 2012

Zápis z jednání Školské rady – 27. 8. 2013

Zápis z jednání Školské rady – 9. 10. 2013

Zápis z jednání Školské rady – 3. 9. 2014

Zapis z jednání Školské rady – 1. 12. 2014

Zápis z jednání Školské rady – 31. 8. 2015

Zápis z jednání Školské rady – 11. 5. 2016

Zápis z jednání Školské rady – 30. 8. 2016

Zápis z jednání školské rady – 31. 8. 2017

Zápis z jednání školské rady – 28. 8. 2018

Zápis z jednání školské rady – 29. 8. 2019

Zápis z jednání školské rady 31. 8. 2021